Obec Čakajovce – zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Čakajovciach, v zastúpení starostom obce Gregušom Milanom, vyhlasuje a zverejňuje v súlade s § 1 ods. (3) vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z. výzvu na voľby členov Rady školy.

 

Voľby do Rady školy sa uskutočnia dňa 16. mája 2019 (štvrtok)

Na základe § 1 ods (2) vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z, voľby členov Rady školy z pedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov ZŠ a MŠ, zabezpečí riaditeľ školy. Zriaďovateľ školy zároveň deleguje svojich 4 zástupcov.

 

Nakoľko je v súlade s § 1 ods (7) vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z. možné zapísať na kandidátnu listinu iba kandidátov, ktorí so svojou kandidatúrou súhlasia, vyzývame všetkých záujemcov, aby svoj súhlas s kandidatúrou do Rady školy vyjadrili písomne a doručili na riaditeľstvo školy, alebo zaslali poštou na adresu školy najneskôr do 14. mája 2019.

 
 
 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLIEB DO RADY ŠKOLY DŇA 16. MÁJA 2019

VOĽBY ZÁSTUPCU RODIČOV MATERSKEJ ŠKOLY

OD 6:30 HOD DO 16:30 HOD

ZVOLENÝ BUDE 1 ZÁSTUPCA

------------------------------------------------------------------------------------------

VOĽBY ZÁSTUPCU NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

8:30 HOD

ZVOLENÝ BUDE 1 ZÁSTUPCA

-------------------------------------------------------------------------------------------

VOĽBY ZÁSTUPCU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV MŠ

12:15 HOD

ZVOLENÝ BUDE 1 ZÁSTUPCA

-------------------------------------------------------------------------------------------

VOĽBY ZÁSTUPCU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ZŠ

13:45 HOD

ZVOLENÝ BUDE 1 ZÁSTUPCA

-------------------------------------------------------------------------------------------

VOĽBY ZÁSTUPCOV RODIČOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

OD 16:00 DO 17:00 HOD (POČAS RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA)

ZVOLENÍ BUDÚ 3 ZÁSTUPCOVIA