Vážení rodičia, základná škola s materskou školou Čakajovce Vám oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020.

 

Vzhľadom na vážnu situáciu súvisiacu z šírením vírusu COVID-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

ZŠ s MŠ Čakajovce ponúka viacero možností zápisu Vášho dieťaťa do materskej školy:

ELEKTRONICKY : 

V prílohe sú tlačivá na stiahnutie, ktoré je potrebné vytlačiť a vyplniť všetky údaje. Následne ich zoskenujte a pošlite na emailovú adresu : mscakajovce@gmail.com

 

 STIAHNUŤ TLAČIVO ŽIADOSTI >>>

 STIAHNUŤ TLAČIVO PRE LEKÁRSKE POTVRDENIE >>>

 

Tlačivá potrebné k zápisu dieťaťa do materskej školy si môžete prevziať aj na Obecnom úrade Čakajovce v čase úradných hodín.

Vyplnené tlačivá môžete vložiť do poštovej schránky, ktorá je na budove školy, prípadne ich pošlite poštou na adresu Základná škola s materskou školou, Nová č.201, 951 43 Čakajovce.

Vyplnené tlačivá prosíme zaslať najneskôr do 30.6.2020.

OSOBNE:

Ak Vám technické možnosti nedovoľujú vykonať zápis elektronickým spôsobom, dostavte sa dňa: 12.5.2020 osobne v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod. do budovy  ZŠ s MŠ Čakajovce.

S dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení  Vám bude poskytnutá konzultácia a tlačivá na vyplnenie. Prineste si Váš občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

TELEFONICKY: 

V prípade, že Vám nevyhovuje ani jedna z možností, môžete si dohodnúť individuálny termín zápisu na tel. číslach: 037/7793173 alebo 0910 111 012.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní sa v čase zápisu nebude vyžadovať.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ t.j. do 30.6.2020 zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rovnako sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Ak však zákonný zástupca  dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do stanoveného termínu 30.6.2020 dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave  a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách predloží:

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevenciepotvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa – ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

V zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prednostne prijímajú:

 Ø  Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

 Ø  Deti s odloženým začiatkom  povinnej  školskej  dochádzky

 Ø  Deti s dodatočne odloženým začiatkom  povinnej  školskej  dochádzky

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ  s  Čakajovce po prerokovaní v pedagogickej rade školy ustanovuje ďalšie  podmienky prijímania do MŠ:

  • Deti, ktoré k 1.septembru 2020 dovŕšia tri roky veku

  • Deti zamestnaných zákonných zástupcov

  • Súrodenci už prijatých detí v materskej škole, príp. v Základnej škole Čakajovce

  • Deti, ktoré nastúpia do materskej školy najneskôr do 15.septembra 2020

  • Deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu (prípadne slobodnej matky)

  • Deti s trvalým pobytom v obci Čakajovce

  • Deti mladšie ako tri roky - pokiaľ to umožní kapacita MŠ (nesmú sa ale uprednostniť pred deťmi, ktoré dovŕšili tri roky a musia mať osvojené základné hygienické návyky )

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 dostane zákonný zástupca dieťaťa najneskôr do 15. 7. 2020 e-mailom, príp. poštou na Vami uvedenú adresu.